شهر : طبس
نام شرکت : صنایع چوبی سادات
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سید مصطفی سجادی
شماره تماس :
شماره فکس :
تلفن همراه : 09187825692
آدرس : خیابان واعظ واعظ 6 جنب مرکز بهداشت کوثر
شهر : طبس
نام شرکت : صنایع چوبی سادات
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سید مصطفی سجادی
شماره تماس :  
شماره فکس :
تلفن همراه : 09187825692