شهر : دزفول
نام شرکت : فراورده های چوبی پارس
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای عبدالحمید دباغ
شماره تماس : 061-422882303
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161416248
آدرس : خیابان آفرینش بین مدرس و فجر فراورده های چوبی پارس
شهر : دزفول 
نام شرکت : فراورده های چوبی پارس 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای عبدالحمید دباغ
شماره تماس : 061-422882303
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161416248