شهر : سیرجان
نام شرکت : صنعت چوب مهر
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای فرزاد سبزعلیپور
شماره تماس : 034-42309095
شماره فکس :
تلفن همراه : 09135812269
آدرس : بلوار عباسپور خ درخشان کوچه کوشش غربی صنعت چوب مهر
شهر : سیرجان
نام شرکت : صنعت چوب مهر
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای فرزاد سبزعلیپور
شماره تماس : 034-42309095
شماره فکس :
تلفن همراه : 09135812269